КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ У СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Валентина Кушнір Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0002-9037-8060

DOI:

https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(4).2020.222966

Ключові слова:

компетентність, комунікативна компетентність, взаємодія, співпраця вихователя з батьками, діалог, партнерська співпраця, комунікація.

Анотація

У статті з’ясовано сутність поняття «комунікативна компетентність вихователя у співпраці з батьками». Деталізовано зміст понять «компетентність», «комунікативна компетентність», «взаємодія» та «співпраця». Розглянуто специфіку комунікативної компетентності вихователів ЗДО у співпраці з батьками. Визначено комунікативну компетентність вихователів закладів дошкільної освіти у співпраці з батьками як інтегральну здатність, результат оволодіння фаховими знаннями, сформованості особистісних якостей, мотиваційно-ціннісних орієнтацій та умінь використання технік комунікації й порозуміння між освітніми суб’єктами для здійснення ефективної педагогічної співпраці на засадах партнерства, взаємній довірі та підтримці.

Біографія автора

Валентина Кушнір, Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти.

Посилання

Butenko, N. Yu. (2005). Komunikatyvna maisternist vykladacha. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Vasianovych, H. P. (2011). Pedahohichna etyka. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Busel, V. (Ed). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Irpin: Perun [in Ukrainian].

Djomkina, E. V. (2000). Pedagogicheskoe vzaimodejstvie uchastnikov obrazovatel'nogo processa. Majkop: AGU [in Russian].

Dokukina, E. M. (1993). Vzaimodejstvie shkoly i sem'i v formirovanii nravstvennyh osnov povedenija mladshih shkol'nikov. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy (2014). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Kovalenko, T. V. (2016). Modelirovanie vzaimodejstvija sem'i i shkoly v uslovijah sovremennogo nachal'nogo obrazovanija. Extended abstract of candidate’s thesis. Omsk. [in Russian].

Komisarova, N. I. (2005). Pedagogicheskoe vzaimodejstvie v osnove «doma bez agressii». URL: http://festival.1september.ru/articles/211809

Kraevskij, V. V. (2003). Predmetnoe i obshhepredmetnoe v obrazovatel'nyh standartah. Pedagogika, 3, 3‒10 [in Russian].

Kushnir, V.M. (2018) Orhanizatsiia vzaiemodii zakladu doshkilnoi osvity z rodynoiu. Uman: Vizavi [in Ukrainian].

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. (2001). Kyiv: Akonit [in Ukrainian].

Nesterova, I. N. (2007). Formirovanie kommunikativnoj kompetentnosti u studentov pedvuza sredstvom reshenija situativnyh kommunikativnyh pedagogicheskih zadach. Candidate’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].

Pentyliuk, M. I. (2004). Metodyka navchannia ukrainskoi movy v serednikh navchalnykh zakladakh. Kyiv. [in Ukrainian].

Petrovskaja, L. O. (1989). Kompetentnost' v obshhenii: social'no-psihologicheskij trenіng. Moskva: MGU. [in Russian].

Prozorova, E. V. (1998). Pedagogicheskie uslovija razvitija kommunikativnoj kompetentnosti budushhego uchitelja v processe vysshego professional'nogo obrazovanija. Candidate’s thesis. Habarovsk [in Russian].

Petrovskogo, A. V., Jaroshevskogo, M. G. (Ed). (1990). Psihologija. Slovar'. Moskva: Polit. l-ry [in Russian].

Lohvynenko, T. O., Hordiienko, N. V. (Ed). (2007). Slovnyk iz sotsialnoi pedahohiky. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Slovnyk inshomovnykh sliv (2000). Kyiv: Dovira [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2015). Kompetentnisno zoriientovana vyshcha osvita: formuvannia naukovoho tezaurusu. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11033/1/Sysoeva%20S.A.%202015.pdf

Spenser, L. (2005). Kompetencii na rabote. Moskva: HIPPO [in Russian].

Raven Dzhon. (2002). Kompetentnost' v sovremennom obshhestve: vyjavlenie, razvitie i realizacija. Moskva: Kogito-Centr [in Russian].

Khomiak, I. (2014). Movlennieva kompetentnist vykladacha vyshchoi shkoly. Dyvoslovo, 1, 13–17 [in Ukrainian].

Shatrova, S. A. (2010). Formirovanie kommunikativnoj kompetentnosti budushhih pedagogov. Candidate’s thesis. Volgograd [in Russian].

Mendel, M. (1998). Rodzice i szkoła, jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? Adam Marszałek. Toruń.

Cohen, L., Maniow, L., Morrison, K. (1997). Wprowadzenie do nauczania. Poznań: ZYSKiS-ka.

Kwiatkowska, H. (1997). Edukacja nauczycieli. Konteksty – Kategorie – Praktyki. Warszawa: IBE.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті