ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(4).2020.222971

Ключові слова:

громадянське суспільство, формування особистості, соціалізація, громадянське виховання, громадянськість, майбутні учителі іноземної мови.

Анотація

У статті розкрито сутність формування громадянськості у майбутніх учителів іноземної мови, уточнено та узгоджено поняття «формування», «формування особистості», «соціалізація», «громадянське виховання», «громадянськість», «формування громадянськості у майбутніх учителів іноземної мови». Формування громадянськості у майбутніх учителів іноземної мови розглядається нами як соціальне явище складної конструкції з властивою йому структурою, як система і як результат, що включає навчання; розвиток громадянських якостей; створення соціальних умов; здійснення морально-вольової настроєності на творче перетворення соціального середовища.

Біографія автора

Юлія Ляховська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Аспірант.

Посилання

Avramenko, O. O. (2013). Sotsializatsiia osobystosti yak sotsialno-pedahohichna problema. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, Issue 5. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnadps_2013_5_3 [in Ukrainian].

Alieksieienko, T. F. (2007). Sotsializatsiia osobystosti: mozhlyvosti y ryzyky (sotsialno-pedahohichnyi aspekt). Kyiv [in Ukrainian].

Bolshoi yurydycheskyi slovar. (2000). A. Ya. Sukhareva (Ed.). M.: YNFRA-M [in Russian].

Holovyn, S. Yu. (2001). Slovar psykholoha-praktyka: slovar-spravochnyk. Mynsk: Kharvest [in Russian].

Kyrychuk, V. O. (2014). Rozvytok ta sotsializatsiia osobystosti u suchasnomu suspilstvi. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti, 11, 22‒26 [in Ukrainian].

Kodzhaspyrova, H. M. (2001). Pedahohycheskyi slovar. H. M. Kodzhaspyrovoi, A. Yu. Kodzhaspyrova (Eds.). M.: Akademyia [in Russian].

Kolodii, A. F. (2002). Na shliakhu do hromadianskoho suspilstva. Teoretychni zasady y sotsiokulturni peredumovy demokratychnoi transformatsii v Ukraini. Lviv: Chervona Kalyna [in Ukrainian].

Kravchenko, T. V. (2007). Sutnisni kharakterystyky sotsializatsii. Pedahohika i psykholohiia, 3, 11‒20 [in Ukrainian].

Kravchenko, T. V. (2010). Teoretyko-metodychni zasady sotsializatsii ditei shkilnoho viku u vzaiemodii sim’i i shkoly. Extended abstract of doctor’s thesis. K. [in Ukrainian].

Kulturolohyia: kratkyi tematycheskyi slovar. (2001). H. V. Drach, T. H. Matiazh (Eds.). Rostov n/D: Fenyks [in Russian].

Lukashevych, O. M. (2014). Hromadianskist yak rezultat hromadianskoho rozvytku osobystosti: psykholohichnyi dyskurs. Problemy suchasnoi psykholohii, Issue 24, 467‒477 [in Ukrainian].

Minjajlenko, N. N., Litvinenko, N. M. (2010). K voprosu ob informacionnyh napravlenijah razvitija vysshej shkoly. Innovacii v obrazovanii, 12, 89‒95 [in Russian].

Mudryk, A. V. (2004). Sotsyalyzatsyia cheloveka. M.: Akademia [in Russian].

Novikov, A. M. (2011). «O zakonakh pedahogiki». Pedagogika, 3, 3‒7.

Pashchenko, V. (2005). Poniattia «hromadianskosti» i teoriia hromadianskoho suspilstva. Politychnyi menedzhment, 2, 118‒126 [in Ukrainian].

Pedahohycheskyi slovar. (2008). B. Y. Zahviazynskyi, A. F. Zakyrova (Eds.). M.: Akademyia [in Russian].

Proskurina, O. (2003). Udoskonalennia form sotsializatsii i protses stanovlennia osobystosti. Politychnyi menedzhment, 2, 50‒56 [in Ukrainian].

Russkin, V. V. (2008). Sotsializatsiia osobystosti: spetsyfika sotsiolohichnoho pidkhodu. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser.: Sotsiolohiia. Vol. 84, Issue 71, 76‒81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2008_84_71_15 [in Russian].

Savotyna, N. A. (2010). Hrazhdanskye tsennosty v kontekste problem sotsyalyzatsyy studencheskoi molodezhy. Pedahohyka, 7, 37‒45 [in Russian].

Savchenko, S. V. (2004). Naukovo-teoretychni zasady sotsializatsii studentskoi molodi v pozanavchalnii diialnosti v umovakh rehionalnoho prostoru. Extended abstract of doctor’s thesis. Luhansk [in Ukrainian].

Khusnutdinov, O. Ya. (2000). Hromadskyi rukh yak rushiina syla formuvannia hromadianskoho suspilstva (Tretii sektor v Ukraini. Teoretychno-pravovi ta praktychni aspekty rozvytku). K.: FPU [in Ukrainian].

Fendel'shtejn, D. I. (2009). Sushhnostnye osobennosti sovremennogo detstva i zadachi teoretikov metodologicheskogo obespechenija processa obrazovanija. Mir obrazovanija ‒ obrazovanie v mire, 1(33), 3‒6 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті