ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Станіслав Пономаренко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0001-9214-3460

DOI:

https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(4).2020.223057

Ключові слова:

екологічна культура, екологічна освіта, біосфера, ноосферна освіта, глобальні криза, інтеграція дисциплін.

Анотація

У статті розглянуто основні етапи розвитку системи освіти, виявляючи наявність у ній екологічної складової, розкрито взаємозв’язок екологічної культури та екологічної освіти. Встановлено, що система освіти до теперішнього часу не включає в якості особливо значущих цілей отримання особистістю знань і навичок, які формують її екологічну культуру. Доведено, що сім’я є основним осередком соціуму, екологічна складова у якій може бути реалізована в міру відкритості батьків, інших членів сім’ї до проблем екології.

Біографія автора

Станіслав Пономаренко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Аспірант.

Посилання

Biliavskyi H. O., Raksha L. V., Nahorniuk O. M., Boholiubov V. M. (2003). Novi tendentsii vdoskonalennia ekolohichnoi osvity yak vazhlyvoho faktora harmoniinoho rozvytku. Ekolohiia i resursy, 8, 80–91 [in Ukrainian].

Varho O. M. (2007). Ekolohichna svidomist yak umova stanovlennia ekolohichnoho suspilstva. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Varenychenko A. B., Melash V. D., Hnativ O. V. (2016). Ekolohizatsiia kulturno-osvitnoho prostoru maibutnikh pedahohiv: napriamy koordynatsii. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. B. Khmelnytskoho. Ser. Pedahohika, 1(16), 163‒167 [in Ukrainian].

Verbytskyi V. V. (2007). Sotsialno-pedahohichna kontseptsiia ekolohichnoi osvity: «Sim’ia – doshkilna ustanova – shkola – pozashkilnyi ta vyshchi navchalni zaklady». Pochatkova shkola, 6, 1–6 [in Ukrainian].

Hoblyk V. V., Almashii I. I. (2016). Formuvannia ekolohichnoi kultury studentiv VNZ. Nauka ta osvita: aktualni problemy doslidzhen na suchasnomu etapi: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Mukachevo: MDU, 55–57 [in Ukrainian].

Honcharenko M. M. (2005). Ekolohichna kryza yak chynnyk transformatsii sotsiopryrodnoi systemy (sotsialno-filosofskyi analiz). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ivashchenko S. H. (2004). Rozvytok ekoloho-pedahohichnoi kultury vchytelia v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kurniak L. M. (2007). Formuvannia ekolohichnoi kultury studentskoi molodi v umovakh systemnykh transformatsii u suchasnii Ukraini. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Lovochkina A. M. (2013). Psykholohiia rozvytku ekolohichnoi kultury studentskoi molodi. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Luk’ianova L. B. (2005). Metodolohichni zasady stvorennia systemy ekolohichnoi osvity. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, Issue 2, 8–15 [in Ukrainian].

Moyseev N. N. (1995). Tsyvilizatsia i rol universitetov. Universitety na porohe treteho tysiacheletiia. M. [in Russian].

Ponomarova H. F. (2010). Sotsialno-ekolohichna kultura maibutnoho vchytelia. Kharkiv: KhHPI [in Ukrainian].

Snakin V. V. (2000). Jekologija i ohrana prirody. Moskva: Academia [in Russian].

Ursul A. D. (1986). O ponjatii “jekologicheskaja dejatel'nost'”. Filosofskie nauki, 1, 41 [in Russian].

Yarchuk H. V. (2009). Ekolohichna paradyhma u formuvanni svitohliadno-moralnykh tsinnostei studentiv. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті